COLORTECH

SK EN
objednať servis

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O OSOBNÝCH ÚDAJOCH

COLOR Company, s.r.o. – divízia COLORTECH
platné od 22.8.2019

I.

Spoločnosť COLOR Company, s.r.o. poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov (ďalej OÚ), ktoré dotknutá osoba správcovi údajov poskytla v rámci začatia činnosti pri plnení zmluvného vzťahu.

Spoločnosť COLOR Company, s. r. o. rešpektuje svojich klientov, používateľov služieb, dodávateľov a všetky osoby s ktorými komunikuje. Váži si vzájomnú dôveru a dbá na dodržiavanie legislatívnych noriem a menovite na ochranu údajov a súkromia dotknutých osôb. A preto v plnej miere uplatňuje požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov fyzických osôb (ďalej len „GDPR“).

Vzhľadom na všetky služby a produkty, ktoré poskytujeme sa zaväzujeme v týchto procesoch dodržiavať zásady minimálneho zberu osobných údajov a bezpečného spracúvania údajov. Taktiež sa snažíme využívať moderné technické zabezpečenia na ochranu osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími predpismi. Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie spolupracujúce osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokumentoch, ako aj o záležitostiach týkajúcich sa používateľov našich produktov a služieb či už v papierovej alebo v elektronickej podobe.

Prevádzkovateľ osobných údajov: spoločnosť COLOR Company, s.r.o., divízia COLORTECH, Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 307 262, spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 11404/R, Kontaktná osoba: Ing. Marek Urban, tel.: 0905 746 877, email: sales@colortech.sk

Účel spracovania osobných údajov dotknutej osoby na účely:

 • plnenia zmluvného vzťahu v oblasti výroby a predaja stavebnej chémie a materiálov vrátane súvisiacich činností
 • uzatvárania kúpnych zmlúv a kúpnych zmlúv na diaľku
 • predaja prostredníctvom e-shopu
 • poskytnutia zliav a iných vernostných bonusov a špeciálnych ponúk,
 • obrazové záznamy, na ktorých môžu byť dotknuté osoby identifikovateľné.

 

II.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Osobné údaje môžu byť prevádzkovateľom poskytnuté na ďalšie spracúvanie externým poskytovateľom účtovných služieb, právnych služieb, prepravným spoločnostiam, ktorých konkrétne kategórie budú dotknutej osobe oznámené na vyžiadanie.

Spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Spracovanie osobných údajov sa vykonáva na účely dodania tovaru a služieb vrátane spracovania osobných údajov za účelom skvalitnenia starostlivosti o zákazníka, personalizovania služieb, komunikácie so zákazníkom, obchodných ponúk a marketingových činností súvisiacich s odoberanými produktmi. Osobné údaje, vedené v internom systéme prevádzkovateľa, môžu byť uchovávané v rámci evidencie, sledovania pôvodu či obhajoby právnych nárokov prevádzkovateľa, na účely ochrany majetku, bezpečnosti práce, obhajoby právnych nárokov a poistenia (kamerové systémy). Prevádzkovateľ údajov môže použiť poskytnuté osobné údaje aj pre obchodné a marketingové účely v rámci oprávneného záujmu alebo po udelení súhlasu. V spoločnosti nedochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov.

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, pre účely zasielania obchodných oznámení nesúvisiacich s poskytnutou službou, na účely obstarania audiovizuálnych záznamov a použitie na propagáciu v tlačenej alebo elektronickej forme

Prevádzkovateľ osobných údajov spracúva údaje o klientoch a všeobecné obchodné údaje. Ak ide o fyzickú osobu alebo zástupcu (štatutára) právnickej osoby, ktorou je fyzická osoba osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, platobné spojenie. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a elektronická adresa. Údaje kontaktnej osoby klienta v rozsahu titul, meno, priezvisko, elektronická adresa a telefónne číslo osoby, ktorej sú zasielané faktúry alebo ktorá uskutočňuje platby alebo osoby, ktorá je zodpovedná za manažovanie nášho obchodného vzťahu

Prevádzkovateľ údajov môže z dôvodu oprávneného záujmu či plnenia zmluvy sprístupniť poskytnuté osobné údaje správcovi údajov povereným zmluvným partnermi v oblasti IT služieb a technológií, marketingových služieb, poradenských služieb, certifikačných služieb, ktorých konkrétne kategórie budú oznámené dotknutej osobe na vyžiadanie. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje aj tretím stranám z dôvodu štátneho dozoru, prevencie, vyšetrovania, odhaľovania, stíhania alebo výkonov trestov, vrátane ochrany pred hrozbami pre verejnú bezpečnosť a prevencie, ako aj príslušným orgánom verejnej moci alebo iným subjektom, ktorí sú oprávnení na spracúvanie osobných údajov.

Doba uloženia osobných údajov je po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu, ktorú mu ukladajú zákonné predpisy. Výnimkou môže byť uchovanie osobných údajov pre obchodné a marketingové účely. Osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo platné predpisy, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie e-mailovej adresy na reklamné účely alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

Pri uskutočňovaní priameho marketingu za účelom propagácie a predaja našich produktov a služieb je naším oprávneným záujmom upevňovanie našich vzťahov so zákazníkmi a za týmto účelom aj propagácia našich služieb. Pri zasielaní informácií posudzujeme prínos zasielaných informácií s ohľadom na práva dotknutých osôb a uprednostňujeme dôležité informácie týkajúce sa platnosti našich produktov, zmeny legislatívy alebo rozšírenia možnosti použitia našich produktov. Pre marketingové účely spracúvame kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu elektronická adresa, titul, meno a priezvisko .

Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
 • právo na opravu (§ 22 Zákona),
 • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
 • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
 • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
 • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
 • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
 • právo podať návrh na začatie konania (§ 100 Zákona).

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ osobných údajov je povinný poskytnúť kópiu spracúvaných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané.

Dotknutá osoba môže odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov a vznieť námietky proti spracúvaniu osobných údajov ak boli spracúvané nezákonne, uchovávanie osobných údajov nepredpisujú iné relevantné zákonné predpisy , nejde o verejný záujem v oblasti verejného zdravia, archivácie, vedeckého či historického výskumu, štatistiky , nejde o výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov v odôvodnených prípadoch obmedzil ich spracúvanie.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi. Ďalej má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ak toto nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému úradu, tzn. Úradu pre ochranu osobných údajov a právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov. Prevádzkovateľ osobných údajov tieto údaje v neodôvodnených prípadoch ďalej nesmie spracúvať. Námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu možno vzniesť kedykoľvek.

Dotknutá osoba musí poskytnúť osobné údaje zo zákonných dôvodov alebo z dôvodov pre účely vyplývajúcej z obchodnej spolupráce. V opačnom prípade by nebolo možné plnenie obchodnej zmluvy.

Ak dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas s použitím osobných údajov ale neuzavrie s ním obchodný vzťah a nie sú pre spracúvanie žiadne iné dôvody, budú jej osobné údaje v písomnej podobe zlikvidované a v elektronickej podobe vymazané. Ďalšie osobné údaje, ktoré dotknutá osoba neposkytla prevádzkovateľovi osobných údajov osobne, môžu byť získavané z verejne prístupných zdrojov.

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky na emailovú adresu zodpovednej osoby. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito zásadami, prípadne platnou legislatívou.

 

III.

Pri výlučne informačnom používaní našej webovej stránky môžeme získavať osobné údaje, ktoré váš prehliadač odošle do nášho servera. Na webovú analýzu a online marketing používame aj sledovacie technológie v rozsahu, ktorý je vymedzený v ďalšom texte.

Keď navštívite našu webovú stránku, získavame nasledujúce údaje, ktoré technicky potrebujeme na to, aby sa vám naša webová stránka zobrazila a aby sa zabezpečila stabilita a bezpečnosť našej online ponuky:

 • IP adresa,
 • rozdiel časového pásma vzhľadom na greenwichský stredný čas (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • stav prístupu/stavový kód HTTP,
 • aktuálne prenesený objem dát,
 • webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka,
 • prehliadač,
 • operačný systém a jeho pracovná plocha,
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Právnym základom tohto získavania a spracúvania je článok 6, ods. 1, veta 1, písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je poskytovanie funkčnej ponuky webovej stránky a jej systémovej bezpečnosti. Okrem toho používame predtým uvedené údaje na štatistické účely a na zlepšenie našej online ponuky, avšak spôsobom, ktorý neumožňuje priradenie ku konkrétnej osobe. Vaša IP adresa sa po uplynutí 30 dní automaticky anonymizuje výmazom posledných 8 miest.

Naša webová stránka používa súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pomocou internetového prehliadača ukladajú do operačného systému počítača.

Súbory cookies používa mnoho webových stránok a serverov. Často pri tom obsahujú identifikátor tzv. Cookie-ID. Ide o jedinečný identifikátor súboru cookie a skladá sa z reťazca znakov, ktorý umožňuje priradenie webových stránok a serverov ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, do ktorého sa súbor cookie uložil. Takéto súbory cookies umožňujú odlíšenie vášho individuálneho prehliadača od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú súbory cookies. Jedinečný identifikátor Cookie-ID teda umožňuje opätovné rozpoznanie a identifikovanie určitého internetového prehliadača.

Vďaka používaniu súborov cookies dokážeme zvyšovať komfort používania služieb, čo by bez súborov cookies nebolo možné vôbec alebo len v obmedzenej miere. Súbory cookies nám teda umožňujú opakovanú identifikáciu používateľa našej internetovej stránky. Účelom tejto opakovanej identifikácie je zjednodušiť používateľom našej online ponuky jej používanie. Používanie týchto súborov cookies obmedzených na dobu 10 dní sa zakladá na článku 6, ods. 1, vete 1, písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem v tomto zmysle spočíva v poskytovaní, ako aj v optimalizácii funkčnej a prehľadnej online ponuky.

Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek zrušiť príslušným nastavením v používanom internetovom prehliadači, čím vyjadríte trvalú námietku proti ukladaniu súborov cookies. Okrem toho môžete už uložené súbory cookies vymazať pomocou internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Nezabúdajte však, že keď v internetovom prehliadači deaktivujete súbory cookies, môže sa stať, že za určitých okolností nebudete môcť využívať všetky funkcie našej ani inej online ponuky.

Na komplexné zvýšenie komfortu používania a zatraktívnenie našej online ponuky používame rôzne webové analytické služby. Údaje umožňujúce priradenie ku konkrétnej osobe sa v rámci webových analytických služieb spracúvajú na základe článku 6, ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR, pričom prioritou nášho oprávneného záujmu je zaistenie komfortu používania a atraktivity ponuky webovej stránky.

Na našich webových stránkach používame tzv. „Facebook pixel“ sociálnej siete spoločnosti Facebook. Pomocou „Facebook pixela“ od spoločnosti Facebook môžeme najmä sledovať správanie používateľov po tom, ako videli reklamu na Facebooku alebo na ňu klikli. Táto metóda slúži na vyhodnotenie účinnosti reklamy na Facebooku, na štatistické účely a na účely prieskumu trhu a môže prispievať k optimalizácii budúcich reklamných aktivít. Zhromaždené údaje sú pre nás anonymné, takže z nich nie je možné nepriamo odhaliť totožnosť používateľov. Údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Facebook, takže spojenie s daným používateľským profilom je možné a spoločnosť Facebook môže údaje použiť na vlastné reklamné účely podľa smernice spoločnosti Facebook o použití údajov.

Pri návšteve príslušných webov sociálnych médií môže prevádzkovateľ sociálnych médií, ako napr. Facebook alebo Google, spracúvať osobné údaje používateľov mimo územia Európskej únie. V týchto krajinách sa slovenské, resp. európske právo na ochranu osobných údajov všeobecne neuplatní a presadzovanie vašich práv môže byť preto ťažšie. Ak je poskytovateľ z USA certifikovaný pre tzv. dohodu Privacy-Shield (ide o časť bilaterálnej dohody medzi USA a EÚ), zaviazal sa dodržiavať štandardy ochrany osobných údajov v EÚ.
Naše webové stránky sme čiastočne prepojili s mapami Google od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, konkrétne so službou na zobrazovanie interaktívnych zemepisných máp. Vďaka tomu si môžete zobraziť našu polohu.

Pri návšteve webových stránok, na ktorých sú integrované mapy Google, spoločnosť Google zhromažďuje určité informácie, najmä vašu IP adresu, použitý softvér prehľadávača a jeho nastavenie. Tieto informácie potom prenáša do USA a ukladá. Zmienené údaje spoločnosť Google zhromažďuje a ukladá na vlastnú zodpovednosť a vyhodnocuje ich na vlastné účely. Spoločnosť Google LLC je certifikovaná podľa dohody medzi USA a EÚ upravujúcej ochranu osobných údajov „Privacy Shield“, ktorá zaisťuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platné v EÚ.

Osobné údaje návštevníkov sociálnych médií sa spravidla spracúvajú na účely prieskumu trhu a na reklamné účely. Na základe navštívených obsahov môžu byť vyhotovené používateľské profily, ktoré je možné opäť použiť na inzerciu v rámci sociálnych médií aj mimo nich. Tento postup spravidla umožňujú súbory cookie, ktoré sa ukladajú do počítača používateľov. Osobné údaje používateľov sociálnych médií môžu byť poskytovateľom ukladané taktiež inak, predovšetkým ak sú títo používatelia registrovaní a prihlásení na sociálnych médiách.

Spracúvanie osobných údajov používateľov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f. GDPR. Ako spoločnosť aktívne prítomná v sociálnych médiách máme oprávnený záujem na efektívnom informovaní používateľov a na komunikácii s nimi. Ak používateľ – napríklad kliknutím na zaškrtávacie okienko – prejaví súhlas so spracúvaním osobných údajov, je toto konanie právnym základom pre spracúvanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Na našich webových stránkach Vám ponúkame rôzne možnosti, ako nás môžete kontaktovať a zasielať nám správy. Kontaktovanie je možné najmä telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom určeného kontaktného formulára. V prípade zodpovedajúceho nadviazanie kontaktu uložíme a spracujeme oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, popr. meno a telefónne číslo) a Vašu požiadavku na účely odpovede Vašich otázok.

Právny základ tvorí článok. 6 ods. 1 písm. b a f GDPR. Naše oprávnené záujmy spočívajú v efektívnom a štruktúrovanom zhromažďovanie a spracovanie požiadaviek zákazníkov a v zabezpečenie kvality. Získané údaje vymažeme, ako náhle uloženie na uvedené účely už nebude nutné, napr. po úplnom vybavenie požiadavky zákazníka, alebo obmedzíme spracovanie, ak budú existovať zákonné archivačné povinnosti.

 

IV.

Pokiaľ chcete urobiť objednávku v online obchode, pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste uviedli svoje osobné údaje, ktoré potrebujeme na vybavenie vašej objednávky. Povinné údaje potrebné na prípravu zmlúv sú osobitne označené, ďalšie údaje sú dobrovoľné. Vami uvedené údaje spracovávame len na účel vybavenia vašej objednávky. Právnym základom pre spracovanie údajov na účely uskutočnenia a vybavenia objednávky je čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) GDPR, dobrovoľne sprístupnené údaje môžu slúžiť na zvýšenie vášho komfortu (poznámky k vybaveniu objednávky a pod.) a spracovávajú sa na základe vášho súhlasu (podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. a) GDPR).

V prípade nákupu v online obchode sme na základe daňových právnych predpisov povinní uchovávať vaše meno, priezvisko, adresu a údaje o platbe a objednávke počas desiatich rokov (daňové doklady). Právny základ pre zodpovedajúce spracovanie osobných údajov predstavuje čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. c) GDPR. Po dvoch rokoch však v zásade vykonávame obmedzenie spracovania, tzn. že vaše údaje sa použijú len na účel dodržiavania zákonných povinností, ibaže by sa spracovanie vašich osobných údajov vykonalo na iné účely a bolo kryté iným právnym základom (napr. na ďalšie odosielanie prihláseného newslettera atď.).

 

V.

Prevádzkovateľ osobných údajov spracováva aj obrazové záznamy, na ktorých môžu byť dotknuté osoby identifikovateľné, a to monitorovaním priestorov predajne. Takto spracúvame vaše osobné údaje za účelom ochrany nášho majetku na základe našich oprávnených záujmov.

Obrazový záznam z kamerových systémov uchovávame maximálne 15 dní od jeho vyhotovenia. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu vašich osobných údajov.
V prípade, ak navštívite našu predajňu budeme obrazový záznam, na ktorom môžete byť identifikovateľný, spracúvať a poskytnutie takto získaných údajov je povinné.

Osobné údaje sú takto zdieľané na základe osobitných zákonov ( súdy a orgány činné v trestnom konaní). Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 ods. 1a 4 Nariadenia GDPR.