COLORTECH

SK EN
objednať servis

Všeobecné obchodné podmienky

COLOR Company, s.r.o. – divízia COLORTECH
platné od 22.8.2019

 

1. Rozsah platnosti Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti COLOR Company, s.r.o. pre internetový obchod divízie COLORTECH:

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod (ďalej len „VOP“) spoločnosti COLOR Company spol. s r.o., so sídlom Štúrova ulica 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 307 262, spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 11404/R (ďalej len „COLOR Company “alebo „predávajúci“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej aj len „zmluva“) uzavretej medzi spoločnosťou COLOR Company, s.r.o. (ďalej ako „predávajúci“) a jej zmluvnými partnermi ( ďalej ako „kupujúci“), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode na internetovej stránke https://www.colortech.sk/ (ďalej len „internetový obchod“).

b) Zmluvným partnerom spoločnosti COLOR Company, s.r.o. môže byť tak buď spotrebiteľ alebo podnikateľ (spotrebiteľ a podnikateľ ďalej len „zmluvný partner“ alebo „zákazník“).

c) Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení z kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou COLOR Company, s.r.o. nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

d) Podnikateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napríklad obchodná spoločnosť) (ďalej len „podnikateľ“), ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pre účely týchto VOP sa za podnikateľa považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy so spoločnosťou COLOR Company, s.r.o. koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „podnikateľ“). Predpokladá sa, že ak zmluvný partner v objednávke uvedie svoje IČO, resp. DIČ, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.

e) Tieto VOP platia pre všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu s výnimkou, ak spoločnosť COLOR Company, s.r.o. a zákazník uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP. V takom prípade majú dohodnuté podmienky prednosť pred týmito VOP. Výslovný súhlas spoločnosti COLOR Company, s.r.o. s podmienkami zmluvného partnera sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak spoločnosť COLOR Company, s.r.o. bola oboznámená s podmienkami zmluvného partnera a prijala bez výhrad jeho platbu.

f) Zaškrtnutím políčka „Oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami a Vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti COLOR Company, s.r.o.“ pred odoslaním objednávky potvrdzuje zmluvný partner, že sa v plnom rozsahu oboznámil s VOP.

 

2. Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho:

COLOR Company, s.r.o., divízia COLORTECH, Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom. IČO: 36307262, DIČ: 2020115020, IČ DPH: SK2020115020, telefónne číslo: +421 905 746 877, e-mailová adresa: sales@colortech.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

3. Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy:

Nasledujúce oznámenia predávajúceho sú určené v plnom rozsahu tým zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi. Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platia oznámenia spoločnosti COLOR Company, s.r.o. uvedené v tomto článku 3, písmená a) až k).

Týmto spoločnosť COLOR Company, s.r.o. oznamuje, že:

a) Označenie tovaru a služieb ponúkaných spoločnosťou COLOR Company, s.r.o. v internetovom obchode divízie COLORTECH a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru alebo služby.

b) Ceny tovarov a služieb, ponúkané spoločnosťou COLOR Company, s.r.o. v internetovom obchode www.colortech.sk sú k dispozícií až po vypracovaní cenovej ponuky a všetkých ostatných daní. Jednotlivé ceny však nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu dodania a poskytovateľa dopravy tovaru ako aj od spôsobu platby dopravného a týchto nákladov.

c) Zákazník má možnosť uhradiť cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode spoločnosti COLOR Company, s.r.o. nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy): platba platobnou kartou; bežným alebo rýchlym bankovým prevodom; prostredníctvom služby PayPal.

d) Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode spoločnosti COLOR Company, s.r.o. pred odoslaním tovaru alebo prijatím služby zákazníkom, najneskôr však pri prevzatí tovaru (ak nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak).

e) Zákazník hradí poplatky za dopravu v závislosti od typu dopravy, konkrétneho dopravcu a platobnej metódy, ktorú si zákazník vybral

f) Nároky zákazníka z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania sú bližšie popísané v článku 11 (Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť) týchto VOP a v prípade spotrebiteľov v Reklamačnom poriadku.

j) Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto služieb pre zákazníkov, spoločnosť COLOR Company, s.r.o. neúčtuje žiadne dodatočné náklady za využitie telekomunikačných prostriedkov pri využití služieb internetového obchodu COLOR Company, s.r.o.

k) Odoslaním objednávky v internetovom obchode spoločnosti COLOR Company, s.r.o. dáva zákazník spoločnosti COLOR Company, s.r.o. záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy; pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť (viď článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).

l) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa (i) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (ii) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, (iii) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“), ktoré je nutné doručiť na adresu spoločnosti COLOR Company, s.r.o. uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v tomto odseku l) vyššie.

m) Nižšie uvedené odseky n) až y) sa vzťahujú len na prípady odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom v súlade so zákonným právom na odstúpenie od zmluvy uvedenom v odseku l) článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP.

n) Pokiaľ spotrebiteľ uzavrel so spoločnosťou COLOR Company, s.r.o. zmluvu o poskytovaní služieb, začne spoločnosť COLOR Company, s.r.o. s plnením zmluvy počas lehoty na odstúpenie od zmluvy len na výslovnú žiadosť (s výslovnými súhlasom) spotrebiteľa. Spotrebiteľ doručí takúto žiadosť spoločnosti COLOR Company, s.r.o. na adresu sídla alebo na jej e-mailovú adresu uvedené v článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP.

o) Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je:

- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. tovar upravený na mieru);

- predaj tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze ako aj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;

preprava tovaru, podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, ak COLOR Company, s.r.o. ponúka tieto služby;

V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

r) Vrátenie tovaru prebieha jeho zaslaním na adresu určenú predávajúcim na vrátenie tovaru COLOR Company, s.r.o., Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom.

s) Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť vcelku, t. j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený a vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.

t) V prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá spotrebiteľ spoločnosti COLOR Company, s.r.o. za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

u) V prípade odstúpenia od zmluvy o službách, s plnením ktorej spoločnosť COLOR Company, s.r.o. na výslovnú žiadosť spotrebiteľa alebo s jeho súhlasom začala pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť spoločnosti COLOR Company, s.r.o. pomernú časť ceny za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spoločnosti COLOR Company, s.r.o.

v) V prípade odstúpenia od zmluvy je spoločnosť COLOR Company, s.r.o. povinná spotrebiteľovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spoločnosť COLOR Company, s.r.o. je povinná prijaté platby vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou uvedenou v odseku x) tohto článku nižšie. Spoločnosť COLOR Company, s.r.o. vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a spotrebiteľovi nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.

w) V prípade, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou COLOR Company, s.r.o., má pri odstúpení od zmluvy nárok len na vrátenie nákladov dodania tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia ponúkaného spoločnosťou COLOR Company, s.r.o., dodatočné náklady predstavujúce rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou COLOR Company, s.r.o., znáša spotrebiteľ sám.

x) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, COLOR Company, s.r.o. nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ
nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Toto neplatí, ak si COLOR Company, s.r.o. vyzdvihne tovar priamo u spotrebiteľa prostredníctvom ním poverenej osoby.

y) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou na nápravu (zaslanú na adresu sídla alebo e-mailovú adresu uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, adresa sídla) týchto VOP. Ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci COLOR Company, s.r.o. vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“) a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom.

 

4. Rozhodné právo, jazyk zmluvy, jurisdikcia

a) Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“) v prípade zákazníkov – podnikateľov, a v prípade zákazníkov – spotrebiteľov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej aj „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku v platnom znení (ďalej aj „zákon o predaji na diaľku“). Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovaného v oznámení Federálneho Ministerstva Zahraničných vecí č. 160/1991 (CISG) je vylúčené z týchto VOP.

b) Zmluvným jazykom je slovenčina.

c) Súdna príslušnosť pre akýkoľvek spor vzniknutý zo zmluvných vzťahov uzatvorených na základe týchto VOP sa riadi podľa príslušných slovenských právnych predpisov.

d) Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie- spotrebitelskych-sporov.soi) alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana- spotrebitela/alternativne-riesenie- spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho- riesenia-spotrebitelskych-sporov). Spotrebiteľ taktiež môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, zriadenú Európskou Komisiou, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

5. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

a) Zákazník môže odoslaním objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho) zaslať záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru alebo služieb, uvedených v objednávke a vybratých zákazníkom z katalógu
produktov prezentovanom v internetovom obchode spoločnosti COLOR Company, s.r.o. („objednávka“).

b) V tejto súvislosti si môže zákazník najprv vybrať jednotlivé tovary kliknutím na tlačidlo „ kúpiť “. Ďalší proces objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania. Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí a po potvrdení tlačidla vedľa vyhlásenia s textom „Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Vyhlásením o ochrane osobných údajov.“ Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo „ odoslať “.

d) Po kliknutí na tlačidlo „odoslať “ je objednávka zaradená do elektronického systému spoločnosti COLOR Company, s.r.o. („potvrdenie o prijatí objednávky“), ktoré ešte nepredstavuje uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom.

e) K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v závislosti od platobnej metódy zvolenej zákazníkom:

(i) PayPal alebo bežný a rýchly prevod
(ii) platba kartou

Pri platbe platobnou kartou potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje ešte akceptáciu ponuky. Ponuka je akceptovaná spoločnosťou COLOR Company, s.r.o. (kúpna zmluvy je uzavretá) až okamihom, keď spoločnosť COLOR Company, s.r.o. po preverení dostupnosti tovaru potvrdí odoslanie tovaru prostredníctvom emailovej správy o odoslaní tovaru. V opačnom prípade k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, zákazník nie je svojou objednávkou naďalej viazaný a suma rezervovaná na platobnej karte bude uvoľnená v súlade s podmienkami príslušných poskytovateľov platobných služieb.

e) Kúpnou zmluvou sa spoločnosť COLOR Company, s.r.o. zaväzuje zákazníkovi odovzdať zakúpený tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a zákazník sa zaväzuje uhradiť spoločnosti COLOR Company, s.r.o. cenu za tovar a tovar prevziať.

 

6. Ceny, platba, faktúra

a) Platba môže byť realizovaná platobnou kartou, bežným či rýchlym prevodom alebo prostredníctvom PayPal, ak je pre aktuálnu objednávku príslušná platobná metóda k dispozícii. Ak si zákazník zvolil spôsob platby vopred prevodom na účet, lehota splatnosti kúpnej ceny je počet kalendárnych dní podľa dohody od potvrdenia prijatia objednávky, po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávka automaticky stornovaná z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny.

b) V prípade platby platobnou kartou je čiastka odpočítaná najskôr pri odoslaní tovaru, pri bežnom a rýchlom bankovom prevode a PayPal bezprostredne po uskutočnení prevodu.

c) Zákazník zaplatením ceny tovaru súhlasí so zasielaním faktúr spoločnosťou COLOR Company, s.r.o. elektronicky.

 

7. Výhrada vlastníckeho práva

a) U zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, si spoločnosť COLOR Company, s.r.o. vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy až do úplného zaplatenia ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.

b) Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platí nasledujúce:

(i) Zaslaný tovar (ďalej len „tovar s výhradou vlastníckeho práva“) zostáva vo vlastníctve spoločnosti COLOR Company, s.r.o. až do okamihu úplného zaplatenia ceny ako aj všetkých existujúcich alebo budúcich pohľadávok, ktoré má aktuálne alebo do budúcnosti spoločnosť COLOR Company, s.r.o. voči zákazníkovi.

(ii) Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníckeho práva s riadnou starostlivosťou a poistiť ho na svoje náklady dostatočne pre prípad poškodenia ohňom, vodou, krádežou, ako aj proti ostatným poistným rizikám vo výške hodnoty nového tovaru. Ak sú nutné údržbové a inšpekčné práce, je zákazník povinný ich vykonať včas a na vlastné náklady.

 

8. Dodanie, miesto plnenia

a) Spoločnosť COLOR Company, s.r.o. si splní svoju povinnosť dodať tovar zákazníkovi tak, že spoločnosť COLOR Company, s.r.o. zákazníkovi umožní disponovať s tovarom na mieste dodania a zákazníka o tom včas informuje.

b) Dodanie tovaru sa uskutoční na dodacej adrese zákazníka.

c) Ak spoločnosť COLOR Company, s.r.o. tovar odošle, odovzdáva spoločnosť COLOR Company, s.r.o. tovar zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v okamihu, keď prepravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste dodania. Tovar je doručovaný za prvé dvere/bránu miesta dodania určeného zákazníkom.

d) Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza na zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, prevzatím tovaru. Pokiaľ mal zákazník prevziať tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka prevzatím tovaru na mieste dodania ním určenom.

e) Ak je zákazník podnikateľom, je ako miesto dodania tovaru alebo miesto plnenia služieb a prípadných nárokov z náhradného / dodatočného plnenia dohodnuté sídlo spoločnosti COLOR Company, s.r.o., ak sa spoločnosť COLOR Company, s.r.o. a zákazník nedohodnú inak.

f) Ak spoločnosť COLOR Company, s.r.o. tovar odošle, spoločnosť COLOR Company, s.r.o. uskutoční dodanie tovaru zákazníkovi, ktorý je podnikateľom, odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu tovaru pre zákazníka a umožní zákazníkovi uplatniť si voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy.

g) Nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza v prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, prevzatím tovaru zákazníkom, alebo osobou oprávnenou na prevzatie. V prípade kúpy s následným zaslaním tovaru prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodnej zhoršenie kvality predaného tovaru na zákazníka už odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu.

h) Dodanie tovaru prebieha prostredníctvom poštových alebo zasielateľských služieb.

i) V prípade vyzdvihnutia alebo doručenia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, može spoločnosť COLOR Company, s.r.o. alebo zmluvný prepravca požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas) za účelom identifikácie prijímateľa zásielky a zaznamenania údajov. Bez
predloženia niektorého z týchto dokladov môže spoločnosť COLOR Company, s.r.o. alebo zmluvný prepravca odmietnuť vydať zásielku.

j) Spôsob dodania závisí od objednaného tovaru a je ponúkaný spoločnosťou COLOR Company, s.r.o. pred uzavretím zmluvy.

k) Doba dodania tovaru je individuálna a je uvedená v potvrdení objednávky. V prípade ak sú predmetom jednej objednávky tovary s rôznym údajom o dobe dodania, pre všetky tovarové položky doručované jednou zásielkou platí údaj o najdlhšej dobe dodania. Uvedená doba dodania tovaru začína plynúť:

(i) v prípade platby PayPal alebo bežným či rýchlym bankovým prevodom prvý pracovný deň po tom, čo spoločnosť COLOR Company, s.r.o. obdrží platbu

(ii) v prípade ostatných platobných metód prvý pracovný deň po obdržaní objednávky

l) Doručenie tovaru prevádzkovateľom poštových služieb prebieha od pondelka do piatku okrem štátom uznaných štátnych sviatkov. Doručenie dodávok tovaru zasielateľskou spoločnosťou prebieha v pracovných dňoch od pondelka do piatku, okrem štátom uznaných štátnych sviatkov.

 

9. Škody spôsobené pri preprave:

a) Zákazník, ktorý je podnikateľom, je povinný spolu s prepravcom bezprostredne po prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky. Zjavné, zvonka viditeľné škody spôsobené pri preprave si zákazník musí pri prevzatí tovaru nechať potvrdiť dopravcom. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

b) Za účelom kontroly stavu zásielku odporúčame zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, spolu s prepravcom bezprostredne po prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky a pre zjednodušenie procesu reklamácie nechať si potvrdiť zjavné škody spôsobené pri preprave dopravcom. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

 

10. Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť

a) Práva zákazníkov v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky sa v prípade zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi riadia Reklamačným poriadkom spoločnosti COLOR Company, s.r.o. a príslušnými právnymi predpismi slovenského práva (najmä ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku). V prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, sa uplatňujú príslušné ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

b) Zodpovednosť spoločnosti COLOR Company, s.r.o. voči zákazníkom sa riadi príslušnými právnymi predpismi.

 

11. Odstúpenie od zmluvy

a) Právo zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy sa spravuje podľa ustanovení článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy), odsek l) až y) týchto VOP a príslušnými zákonnými ustanoveniami.

b) Zákazníci, ktorí sú podnikateľmi, majú právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Právo na vrátenie tovaru poskytované spoločnosťou COLOR Company, s.r.o. uvedené v článku 12. VOP tým nie je dotknuté.

c) Spoločnosť COLOR Company, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania svojich zásob tovaru alebo z dôvodu jeho nedostupnosti.

 

12. Právo na vrátenie tovaru poskytované spoločnosťou COLOR Company, s.r.o.

a) Spoločnosť COLOR Company, s.r.o. ponúka každému zákazníkovi (aj zákazníkovi, ktorý je podnikateľom) takmer pre každý tovar právo na vrátenie tovaru počas lehoty 30 dní pokiaľ

(i) tovar je nepoužitý a nepoškodený

(ii) je tovar vrátený kompletný a v originálnom balení spolu s dodacím listom, a

(iii) pre tovar nie je vylúčené právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) odsek o) až x) týchto VOP.

b) Zákazník, ktorý je podnikateľom, môže právo na vrátenie tovaru využiť za rovnakých podmienok, ako sa uvádza v odseku a) vyššie tohto článku 12.

c) Pri práve na vrátenie tovaru sa uplatnia pravidlá uvedené článku 3 (Oznámenie predávajúceho pred uzatvorením zmluvy), v odsekoch l) až y) týchto VOP týkajúcich sa odstúpenia od zmluvy. Rovnaké pravidlá sa vzťahujú aj na vrátenie tovaru zákazníkmi, ktorí sú podnikateľmi.

d) Ďalšie práva zákazníka, ako napríklad práva z vadného plnenia alebo práva na odstúpenie od zmluvy tým nie sú dotknuté.

 

13. Ochrana osobných údajov

a) Spoločnosť COLOR Company, s.r.o. zaobchádza s údajmi zákazníkov zodpovedne. Ďalšie informácie k téme ochrany osobných údajov (bez ohľadu na kódexy správania) sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

b) Zákazník má nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
  • právo na opravu (§ 22 Zákona),
  • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
  • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
  • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
  • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
  • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona

c) Zákazník má právo kedykoľvek podať z dôvodov vyplývajúcich z jeho osobitnej situácie námietku proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby, ktoré sa realizuje na základe § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) Zákona; platí to aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Ak je podaná námietku, dotknuté osobné údaje sa prestanú spracúvať, nie však v prípade, keď COLOR Company, s.r.o. môže preukázať naliehavé, právom garantované dôvody na spracovanie, ktoré sú nadradené
záujmom, právam a slobodám zákazníka, alebo keď spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo hájenie právnych nárokov. Pri spracúvaní osobných údajov na prevádzkovanie priamej reklamy má zákazník právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov na účely takejto reklamy; platí to aj pre profilovanie, keď je spojené s takouto priamou reklamou.

d) Osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo platné predpisy, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie e-mailovej adresy na reklamné účely alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

e) Prevádzkovateľom je: COLOR Company, s.r.o., divízia COLORTECH, Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom. IČO: 36307262, DIČ: 2020115020, IČ DPH: SK2020115020, telefónne číslo: +421 905 746 877, e-mailová adresa: sales@colortech.sk, kontaktná osoba: Ing. Marek Urban

 

14. Záverečné ustanovenia

a) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči zmluvnému partnerovi uzavretím kúpnej zmluvy. Tieto VOP sú platné a účinné od 22.8.2019. Platne uzavretá kúpna zmluva sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia. Predávajúci oznamuje zmeny VOP na svojej internetovej stránke https://www.colortech.sk/.